یک بیمار ام اس چه چیزی را تحمل میکند؟

 

برای دیدن ویدئو کلیک کنید.