​زندگی با افتادگی پا


وقتی راه رفتن تبدیل به یک چالش روزمره می شود.
بعد از یک آسیب، بسیاری از مردم از حالت تضیف کننده ای به نام افتادگی پا رنج می برند. این وضعیت بدین صورت تعریف می شود که فرد به طور کامل قادر به بلند کردن پا و انگشتان پا نیست و این مسئله منجر به این می شود که فرد در هنگام حرکت پای خود را روی زمین می کشد.افتادگی پا نتیجه از دست رفتن پیام هایی است که مغز به عصب های مسئول بلند کردن پا می دهد. افراد با این شرایط مجبور به تمرکز روی تک تک قدم های خود هستند. تلاش زیاد و حس نا امنی در راه رفتن می تواند به حالتی تبدیل شود که فرد از ادامه دیگر فعالیت های خود نیز دست بکشد و حتی در بعضی موارد منجر به انزوای اجتماعی فرد مبتلا شود.

 


#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA #gammaknife #گامانایف  #تومور #تومورمغزی