نمودار مقایسه راه رفتن با استفاده از دستگاه FES و آفو

مقایسه توانایی راه رفتن دو بیمار ام اس پس از 3 ماه استفاده از تکنولوژی برطرف کننده افتادگی پا.
توانایی راه رفتن بیمار اول در زمان روشن بودن دستگاه از 517 متر به 1884 متر افزایش یافته است. این مطالعه نشان میدهد توانایی راه رفتن این بیمار حتی در زمان خاموش بودن دستگاه از 517 متر به 1075 متر افزایش یافته، یعنی نه تنها بیمار به این دستگاه وابسته نشده، بلکه وابستگی وی به وسایل کمک حرکتی کاهش یافته.
بیمار شماره 2 در ابتدا تنها با کمک AFO قادر به 52 مت راه رفت بوده. تکنولوژی برطرف کننده افتادگی پا، راه رفتن این بیمار را در مدت 3 ماه به 506 متر افزایش داده. این بیمار حتی در زمان خاموش بودن دستگاه تنها با کمک AFO به 176 متر افزایش یافت. این بیمار پس از 3ماه حتی بدون کمک AFO و تکنولوژی برطرف کننده افتادگی پا، توانایی 46 متر راه رفتن را بدست آورده که این امر عدم ایجاد وابستگی و بهبود تدریجی بیمار را تایید میکند. 

جهت خواندن مقاله کامل از کد شناسایی زیر استفاده نمایید:

DOI 10.1186/s12984-015-0096-3

10.1186/s12984-015-0096-3
.
.