نمودار اثارا تخریبی و بسیار تخریبی بر روی بیماران ام‌اس

در یکی از تحقیقات علمی که روی بیماران ام اس صورت گرفته به بررسی هر یک از آثار مخرب بیماری ام اس بر روی فرد بیمار پرداخته است.

هر ستون بیانگر میزان درصد درگیری بیماران ام اس به این مشکل است.
رنگ آبی نشان دهنده میزان درگیری و اثرات بسیار مخرب در زندگی بیمار و رنگ سبز نشان دهنده میزان درگیری و اثرات مخرب در بیماران ام اسی است.

 متن کامل این مقاله به شناشه 
DOI: 10.2165/11591150-000000000-00000 
 Source: PubMed 

ایا شما هم با این مشکلات روبرو هستید؟
لطفا تجارب خود را با ما درمیان بگذارید

سایت منبع:

https://www.researchgate.net/publication/51500060_Impact_of_Walking_Impairment_in_Multiple_Sclerosis_Perspectives_of_Patients_and_Care_Partners