تاثیر ورزش بر روی مغز

مطالعات انجام شده در دانشگاه معتبر دنیا نشان داده است که بیماران ام اس که فعالیت بدنی منظمی دارند، حجم بافت مغزشان در قسمت مربوط به یادگیری و حافظه به نسبت بیمارانی که به طور دائم ورزش نمی کنند، بیشتر حفظ شده است.