اصلاح الگوی راه رفتن در بیماران سکته مغزی

اصلاح الگوی راه رفتن در بیماران سکته مغزی

استفاده از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن باعث سهولت در حرکت کردن، ایستادن و انجام فعالیت های روزانه میشود. دستگاه های اصلاح الگوی راه رفتن علاوه بر اینکه به بیماران سکته مغزی در راه رفتن کمک میکند اگر به طور مداوم استفاده شوند اثر درمانی نیز خواهند داشت. بدین صورت که به مرور زمان عملکرد بیمار حتی در زمان استفاده نکردن از دستگاه نیز بهتر میشود.