دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن یا ارتوز مچ پا

 

دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن یا ارتوز مچ پا

در مطالعه ای که در سال 2012 انجام شده ست از 20 بیمار دچار ضربه مغزی سن 18 تا 80 سال که هنگام چرخاندن مچ پا دچار مشکل بودند، خواسته شده که با کمک یا بدون کمک افراد دیگر یا با استفاده از وسیله ی کمکی 10 متر حرکت کنند و سرعت حرکت آن ها اندازه گرفته شده.

این 20 بیمار بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران یکی از گروه ها 20 جلسه و هر جلسه بمدت 40 دقیقه (5بار در هفته) از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن و گروه دیگر از ارتوز مچ پا استفاده کرده اند.

پس از یک ماه، سرعت راه رفتن هر دو گروه اندازه گیری شده است و نتایج نشان می دهد که سرعت طی کردن 10 متر در گروهی که از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن استفاده کرده اند، افزایش یافته. 

بیمارانی که از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن استفاده کردند، قادرند مسافت بیشتر را طی کرده و زمان بیشتری قدم بردارند. آن ها هم چنین می توانند قدم‏های بیشتری با فشار کمتری بردارند.