دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن و تغییرات فیزیولوژیکی بدن بیمار

دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن و تغییرات فیزیولوژیکی بدن بیمار

 بر اساس مطالعاتی که در حوزه ی تاثیرات استفاده از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن انجام شده است ، استفاده ی طولانی از این دستگاه ها، منجر به تغییرات فیزیولوژیکی مثل افزایش قدرت عضلات، بهتر شدن کنترل ارادی، افزایش دامنه‏ی حرکت مفصل و افزایش سرعت راه رفتن می شود. 

بعد از مدتی استفاده از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن، حتی در صورت استفاده نکردن از دستگاه نیز ، اثرات مثبت خود را روی عضلات خواهد داشت.