دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن تا چه زمانی مفید است؟

 

دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن تا چه زمانی مفید است؟

در سال 2010 مطالعه ای در کلینیکی در اتریش انجام شده تا نشان دهد چه مدت زمان استفاده از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن باعث اصلاح و بهتر شدن راه رفتن می شود. افرادی که مورد مطالعه قرار گرفتند، بین سال های 1999 تا 2004 از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن استفاده کردند.

با در نظر گرفتن نوع بیمـاری، زمان شروع استفاده از دستگاه، و جنسیت افراد نتیجه گیــری شده که استفاده از دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن به مدت حـدودا  پنــج سال می تواند مقــرون بصرفه بوده و اثرات مثبتی روی راه رفتـــن افراد داشته باشد.