خستگی ناشی از ام اس صبح ها بیشتر است یا بعدازظهر؟

خستگی ناشی از ام اس صبحها بیشتر است یا بعدازظهر؟

در مقاله ‏ای که در سال 2001 در مجله‏ ای روانپزشکی چاپ شده، تغییرات در گام برداشتن و خستگی افراد مبتلا به ام اس از صبح تا بعد از ظهر مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مطالعه از 14 نفر مبتلا به ام اس و 14 نفر افراد سالم خواسته شده که چهار مرتبه یک مسیر 10 متری را با سرعتی که ترجیح می دهند در ساعت 10 صبح، گام بردارند. و باز در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز، در همان مسیر گام بردارند.

در هر گروه هشت زن و شش مرد وجود داشتند. گروه مبتلا به ام اس دارای اختلالات اسپاستیک، ضعف و عدم هماهنگی بودند. سرعت راه  رفتن و طول گام ها با استفاده از آنالیزور اندازه گیری شد.

نتایج نشان می دهد که بیماران مبتلا به ام اس قدم هایی متقارن، کوتاه و آهسته برمی دارند و عملکرد آن ها در صبح و بعد از ظهر تفاوت قابل ملاحظه‏ ای ندارد.