حالت تمرین در دستگاه تیوان T102

در حالت تمرین حتما با صدای بوق اول تمرکز نموده و سعی کنید پنجه پای خود را بالا بکشید و در بوق دوم پای خود را رها کنید . 
در افراد دو پا دستگاه ها به نوبت باید در مد تمرین قرار گیرند.ای داده شده برای گام برداشتن عمل نمایند تا به مرور زمان و با تمرینهای متعدد بتوانند به گام برداشتن عادی بازگردن