تمرینات دراپ فوت در کنار تیوان

مرینات دراپ فوت به دو دسته تمرینات کششی و تمرینات تقویتی تقسیم می شود که توصیه می شود در کنار دستگاه استفاده شود :
۱.کشش تاندون اشیل: 
الف) تمرین ایستادن رو سطح شیبدار 
ب) تمرین چمباتمه نشستن

۲) تمرین تقویت عضلات دورسی فلکسور (بالا برنده مچ پا):
الف) تمرین راه رفتن روی پاشنه 
ب) تمرین با کش برای انجام حرکت دورسی فلکشن مچ پا 
ج)تمرین دوچرخه ثابت