چگونه اسپاستیسیته را بطور دائمی کاهش دهیم؟

لاستیسیته عصبی راه حل دائمی و دراز مدت برای غلبه بر اسپاستیسیته است. 

پس از سکته مغزی، وقتی بخشی از مغز که مسئول عملکرد حرکتی است  آسیب می بیند، تعداد سلول های مغزی برای حرکت دادن اندام های مبتلا کاهش می یابند. 

پلاستیسیته عصبی با سازماندهی مجدد مغز و اختصاص دادن سلول های مغزی بیشتر برای کنترل اندام های مبتلا نقش ایفا می کند.

برای رخداد این سازماندهی مجدد، تمرینات توانبخشی باید بیشتر و بیشتر تکرار شوند. هرقدر تکرار حرکت بیشتر باشد، اسپاستیسیته بهتر کاهش خواهد یافت و حرکت بهبود خواهد یافت. این کار مثل ساختن جاده های جدید است‌. هرقدر آن جاده ها تقویت شوند، قویتر خواهند شد. 
 
برای این منظور، سخت کار کردن ضروری است.

تیوان راه کار بهتر راه رفتن شماست