دلیل دیگر اسپاستیسیته

عضلات همیشه در ارتباط با مغز هستند، اما در ارتباط با نخاع شوکی نیز هستند.

معمولا نخاع شوکی پیام ها را از عضلات دریافت کرده و به مغز می فرستد. اما پس از سکته مغزی، چون مغز دیگر آن پیام ها را نمی خواند،  بنابراین عضلات مبتلا کسی را ندارند که با او صحبت کنند!

در این شرایط، نخاع شوکی این وظیفه را عهده دار می شود.

اما نخاع شوکی نمی داند عضلات را چگونه بطور صحیح هدایت کند. در واقع، نخاع شوکی یک هدف دارد: جلوگیری از پارگی عضلات.
برای این منظور، نخاع شوکی سیگنال هایی را به عضلات اندام ها می فرستد تا منقبض باقی بمانند، که باعث اسپاستیسیته می شود. 

نیت نخاع شوکی بهترین است و آن جلوگیری از کشش زیاد و پارگی عضلات است، اما انقباض مداوم عضلات آزاردهنده است چون در این حالت عضلات بطوردردناکی سفت هستند.