نحوه بستن دستگاه برطرف کننده افتادگی پا T102تیوان

نحوه بستن دستگاه برطرف کننده افتادگی پا T102تیوان در شکل نشان داده شده است