سرعت بهبودی بیماران در سکته مغزی و...

بهتر است بدانیم که سرعت بهبودی بیماران در سکته مغزی ،avm ویا هر نوع خونریزی مغزی که سبب از کار افتادگی بدن فرد میشود در روزها و ماههای اولیه،به خصوص 6ماه اول بسیار بیشتر است. ولی این بدین معنا نیست که در ماهها و سالهای آتی بهبودی حاصل نشود،روند بهبود همیشه ادامه دارد،فقط سرعت آن کند می شود.
پس یادمان باشد از دست دادن زمان سبب از دست دادن قسمتهایی از مغز می شود...