سرعت بهبود افراد مبتلا به همی پلژی

بهتر است بدانیم در افراد مبتلا به همی پلژی ( فلج یک طرفه بدن ) سرعت بهبود پا بسیار بیشتر از سرعت بهبود دست است (فقط معمولا افتادگی مچ پا در برخی افراد مدت دار میشود).چراکه عضلات پا بزرگتر است و علاوه بر آن بیمار تمام وزن خودرا توسط پا تحمل میکند ولی حرکات دست ظریفتر و گسترده تر است و وزن اندازی روی دست کمتر صورت میگیرد. (چراکه تحمل وزن توسط عضو ناتوان به بهبود آن کمک میکند)
ولی توسط روش های نوین و دستگاه های ساخته شده ی توان آسا هم افتادگی مچ پا برطرف خواهد شد و هم کمک به بهبود حرکت انگشتان دست و مچ دست خواهد شد.
ناگفته نماند که این روش ها مکمل کاردرمانی هستند، باید همراه با کاردرمانی از این وسایل استفاده کرد تا نتیجه بهتر گرفت.