قشر ناحیه حرکتی اولیه مغز و مناطق مختلف بدن

این عکس توصیف خوبی از ارتباط بین قشر ناحیه حرکتی اولیه مغز و مناطق مختلف بدن می باشد.🙂🙂
بدیهی است که آسیب در هر منطقه ای موجب ایجاد مشکل در منطقه موردنطر می شود.