شادی و فرح در بهبود بیماران بسیار مؤثر است

شادی و فرح در بهبود بیماران بسیار مؤثر است

«بدان که به‌حقیقت از معالجات بسیار مفید، کمک گرفتن از اموری است که روحیه بیمار (قوای نفسانی و حیوانی) را تقویت کند، مثل شادی و فرح، دیدار آنچه یا آن کس که بیمار به او انس دارد، همراهی با چیزی یا شخصی که بیمار را شاد می‌کند، همچنین همراهی با بزرگواران و یا کسانی که بیمار در حضور ایشان حیا می‌کند و دست از امور مضر بیماری برمی‌دارد».
 با این حساب اگر بیماری در نزدیکی خود دارید، او را از این امور محروم نکنید و بدانید که عیادت بیمار و جویای حال او بودن از مؤثرترین داروها در درمان تمام بیماری‌ها است که تاکنون هیچ عارضه‌ای از آن گزارش نشده است.
 ناامیدی وضع بیماری را بدتر و بیماری را شدیدتر می‌کند
 امید به زندگی و نشاط ناشی از قوت قلب موجب تقویت قلب می‌شود، در سخت‌ترین شریط روحی و جسمی امید خود را از دست ندهید چرا که با نارحتی وضع بدتر و بیماری شدیدتر می‌شود.