توصیه های ایمنی حمل بیمار ضایع نخاعی (الف )

سانحه خبر نمی کند:

سانحه خبر نمی کند و هر کدام از ما ممکن است با مصدومین مواجه شویم. در مورد آسیبهای ناحیه نخاع، یک نکته را به خاطر بسپارید. ما فرض را بر آسیب دیدگی نخاع می گذاریم. البته تا زمانی که عکس آن ثابت شود. این فرضیه اولیه یادمان می آورد که مریض مشکوک به آسیب نخاعی را نباید به هیچ قیمتی حتی به اندازه سرسوزنی تکان دهیم.
مگر وقتی که جانش در خطر باشد و مثلاً در ماشینی اسیر شده باشد که آتش گرفته است. در غیر این موارد حاد، تا حد امکان به مصدوم دست نزنید و او را تکان ندهید چون بسیاری از ویلچر نشینان امروز، کسانی هستند که در اثر نابلدی رهگذران،‌ دچار آسیب جدی نخاعی شده اند. آسیبی که شاید با جا به جایی درست و با کمک متخصصین، هرگز آنقدر جدی نمی شد.