توصیه های ایمنی برا ی انتقال افراد ضایعه نخاعی(ب) :

توصیه های ایمنی (ب) :

مراقب باشیم اگر:
با مصدومی مواجه شدیم که در ناحیه کمر یا گردن مورد اصابت گلوله یا چاقو قرار گرفته بود.
با مصدومی مواجه شدیم که در اثر تصادف، سقوط از بلندی یا هر سانحه دیگری در ناحیه گردن و یا کمر آسیب دیده بود.
مصدومی که موقع شیرجه زدن صدمه دیده بود.
مصدومی که به شدت زمین خورده بود.
مصدومی که در اثر چرخش سریع و ناگهانی بدن آسیب دیده بود.
مصدومی که در حین ورزش صدمه دیده بود.