چیست AVM.؟

چیست AVM.؟
به طور طبیعی، خون از قلب توسط شرائین بزرگ در سرتاسر بدن جریان می یابد. شرائین شاخه به شاخه کوچکتر شده و سرانجام تبدیل به مویرگ می شوند. در بیمار مبتلا به AVM شریان ها مستقیماً و بدون واسطه بستر مویرگی، به ورید ها مرتبط می شوند و در هم گره می خورند که این امر منجر به ایجاد فشار بالا در این عروق می گردد. وریدها تحمل فشار خونی که مستقیماً از شریان ها می آیند را ندارند. وریدها برای پذیرش خون اضافی، تحت فشار زیادی قرار گرفته و بزرگ می ‌شوند. در نتیجه این فشار، دیواره وریدها تضعیف می شوند که می تواند منجر به پارگی و خون ریزی شود. علت دقیق AVM نامشخص است اما اغلب مادرزادی بوده و بیماری نسبتاً نادری محسوب می شود.