چگونه باید برای آمبولیزاسیون آماده شوید ؟

چگونه باید برای آمبولیزاسیون آماده شوید ؟

قبل از انجام پروسیجر ممکن است آزمایش خون جهت بررسی عملکرد کلیه ها و لخته شدن طبیعی خون صورت گیرد .

پزشک ممکن است توصیه کند که مصرف آسپرین ،NSAIDs  یا رقیق کننده ای خون را از مدت مشخصی قبل از پروسیجر قطع نمایید .

بسته به نوع و محل AVM ممکن است مدتی قبل از پروسیجر بستری شویدو بعد از پروسیجر ممکن است از یک شب و تاچند روز برای مراقبت در بیمارستان بستری بمانید .

برنامه ریزی کنید تا یک فامیل یا دوست پس از ترخیص بسته به نظر پزشک ، شما را با ماشین به خانه برساند .

از قبل یک گان ( لباس مخصوص اتاق عمل ) برای به تن داشتن حین پروسیجر دریافت می کنید.

 هر گونه تغییری در برنامه عادی مصرف دارو به اطلاع شما خواهد رسید .گذشته از مصرف داروها نباید از چندین ساعت پیش از پروسیجر چیزی بخورید یا بیاشامید .