روش انجام آمبولیزاسیون

روش انجام آمبولیزاسیون:

قبل از پروسیجر ممکن است CT یا MRI انجام گیرد .

پرستار یا تکنولوژیست از دست یا بازوی بیمار رگ خواهد گرفت  تا داروی آرام بخش متوسط الاثر یا داروی بیهوشی عمومی ازIV line  قابل تجویز باشد .

بیمار به مونیتورهایی متصل خواهد شد که حین پروسیجر ، مرتبا ضربان قلب ، فشار خون و نبض را نشان دهند.

محدودیت ها:

به لحاظ ماندگاری (عدم عود ) AVMها به خوبی با تکنیک های آمبولیزاسیون درمان میشوند گرچه چک آپ های مکرر نیاز دارند .

ممکن است در نهایت ،درمان کامل حاصل نگردد ، گرچه به کمک PTE (آمبولیزاسیون هدف دار محدود) می توان حداقل نواحی خطرناک AVM را از بین برد .