عملکرد دستگاه تیوان T102

 

عملکرد دقیق برای برای استقلال بیشتر. دستگاه T102  با انقباض عضلات پا بوسیله پالس های الکتریکی،  خطر گیر کردن و برخورد انگشتان پای شما در هنگام راه رفتن بر روی زمین نا هموار را کاهش داده و در نتیجه سرعت و الگوی راه رفتم شما را بهبود خواهد داد. 

راه رفتن دیگر مانند قبل خسته کننده و فرسایشی نخواهد بود و میتوانید قدم هایی مطمئن به جلو و به سمت یک  زندگی مستقل بردارید.

مهم نیست ارام راه میروید یا سریع، دستگاه خود را با شما تنظیم خواهد نمود.