ورزش های موثر برای فوت دراپ چیست؟

روی زمین با هر دو پا مستقیم در مقابل خود بنشینید. یک باند مقاومت بگیرید و آن را در قسمت زیرین کف پا بپیچید. هر دو انتها را در دستان خود نگه دارید. انگشتان پا را به آرامی پوینت (کشیده) و به وضعیت شروع خود برگردید. 10 بار تکرار کنید.