ورزش های مناسب برای فوت دارپ

در مقابل یک میز ، صندلی ، دیوار یا یک چیز محکم دیگر که می توانید برای پشتیبانی نگه دارید ، بایستید. وزن خود را به جلو بکشید و روی انگشتان پا بلند شوید. در این حالت به مدت 5 ثانیه بمانید. در مرحله بعد ، وزن خود را به عقب بر روی پاشنه های خود بکشید و انگشتان پا را از زمین بلند کنید. به مدت 5 ثانیه نگه دارید. این حرکات را 6 بار تکرار کنید.

 


#ام_اس #ام_اس_ناتوانی_نیست #ام_اس_هرگز_من_را_متوقف_نخواهد_کرد #دختران_مبتلا_به_ام_اس #multiplesclerosis #multiple_sclerosis #walkms #endms #ام_اس_یعنی_امتحان_استقامت
#ام_اس_را_شکست_خواهم_داد #footdrop
‏#dropfoot #افتادگی_پا #زمین_خوردن #سکته_مغزی #زندگی #راه_رفتن #CVA