ورزش های مناسب فوپ دارپ

روی زمین با هر دو پا مستقیم در مقابل خود بنشینید. یک باند مقاومت را بگیرید و آن را به یک صندلی پایدار یا یک پایه میز وصل کنید. حلقه باند را در قسمت بالای پای آسیب دیده خود بپیچید. به آرامی انگشتان پا را به سمت خود بکشید و به حالت شروع خود برگردید. 10 بار تکرار کنید.