عملکرد درمان آینه ای دست (Mirror Therapy)

درمان آینه ای برای کاردرمانی استفاده می شود و کمک می کند بیمار حرکات دست سالم را برای دست مشکل دار الگو برداری کند
دستگاه تیوان
مطالب مرتبط